سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مژگان رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا طبیعی اقلیم شناسی
بهرام آزادبخت – استادیار دانشگاه آزادشهر ری

چکیده:

منظور ازآسایش انسان مجموعه شرایطی است که ازنظر حرارتی دستکم برای ۸۰درصد از افراد مناسب باشد یعنی انسان درآن شرایط نه احساس سرما کند و نه گرما به عبارت دیگر وضعیت خنثی داشته باشد درچنین شرایطی ارگانیسم انسان میتوان بیلان حرارتی خود را دربهترین شک لموجود حفظ کند بدون اینکه دچار کمبود یا ازدیاد انرژی شود درشکل گیری شرایط انسان از دیدگاه اقلیمی چهارعنصر دما رطوبت باد و تابش نقش دارند حال با ایجاد هرگونه تغییر دروضعیت اقلیمی یک ناحیه ساکنین به تنگ آمده و منطقه را به امید پیدا نمودن ماکنی امن ترک می گویند برخی ازمهاجرت ها که به صورت دائم رخ میدهند نیز ناشی از این عامل می باشد تلاشهای زیادی به منظور طراحی شاخصهای عملی ارزیابی آسایش حرارتی انسانی صورت گرفته است دراین شاخصها سعی شده است تاثیر رطوبت و حرارت محیط و ترکیب و میزان سطح استرس حرارتی ارایه شود. این شاخصها درمقیاسهای جهانی و محلی استفاده شد هاند شاخص حرارت رطوبت THI که گاهی شاخص غیرآسایش نامیده م یشود و دمای موثر ET ازشاخصهای حرارتی عملی هستند که بیش از سایر شاخص ها استفاده شده اند.