مقاله مهاجرت، نابرابری درآمد یا ارتقاء کیفیت زندگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۸۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: مهاجرت، نابرابری درآمد یا ارتقاء کیفیت زندگی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت
مقاله کیفیت زندگی
مقاله توزیع درآمد
مقاله مدل جاذبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی کاخکی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصاد سنجی به بررسی انگیزه های مهاجرت در دو گروه انگیزه های اقتصادی و غیراقتصادی پرداخته ایم. به این منظور در ابتدا دو شاخص غیراقتصادی کیفیت زندگی با توجه به ادبیات موضوع برای کلیه استان های کشور در سال ۱۳۸۵ و با استفاده از روش تحلیل اجزای اصل و با محاسبه اجزای اختلال یک مدل اقتصاد سنجی محاسبه شده و رتبه بندی استان ها بر اساس دو شاخص کیفیت زندگی ارائه شده است. سپس با استفاده از رویکرد مدل جاذبه به بررسی نحوه تاثیرگذاری متغیرهای نسبت درآمد استان مقصد به مبدا، نسبت نابرابری استان مقصد به مبدا، فاصله دو استان، مجاورت دو استان مقصد و مبدا، جمعیت استان مبدا و مقصد، نسبت شاخص کیفیت زندگی غیراقتصادی جمعیتی در استان مقصد به مبدا و نسبت شاخص کیفیت زندگی غیراقتصادی جغرافیایی در استان مقصد به مبدا بر مهاجرت پرداخته ایم. این مطالعه به روش داده های مقطعی و با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews انجام شده است. مدل اقتصاد سنجی برای ۸۷۰ مشاهده به روش حداقل مربعات وزنی برآورد شده است و نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت انگیزه های درآمدی و تاثیر منفی شاخص های غیراقتصادی به عنوان انگیزه های غیراقتصادی می باشد.