سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز ناروئی – کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه تمایل به ایجاد و طراحی مناظر شهری شفابخش در پی گسترش فیزیکی شهرها و مشکلات ناشی از آن افزایش چشمگیری یافته است و دست اندرکاران و مسؤلین شهری، سیاستها و راهبردهای متعددی را برای ایجاد مناظرشفابخش در فضای شهری، جهت بهبود وضعیت شهرها و استفاده انسانی از فضا ارائه می دهند. در چند دهه اخیر ارتباط منظر با شهروندان چه به صورت بیولوژیکی و یا فیزیکی و چه از لحاظ ادراکی و رفتاری در شهرها مورد مطالعهقرار گرفته و نتایج آن نشان می دهد که مناظر آشفته شهری و فاقد عناصر طبیعی باعث ایجاد اختلال در سلامتی افراداز جمله ایجاد استرس، افزایش پرخاشگری، کاهش تمرکز و توجه، افزایش افسردگی و … می گردند. این موضوع بیانگرتاثیر روانی محیط بر سلامت و تندرستی انسان می باشد. در این مطالعه سعی شده ارزش مناظر طبیعی همراه با تاثیراتی که بر روی سلامتی روانی و فیزیکی انسان میگذارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.بر اساس این رویکرد، در پژوهش حاضر از ابزار جمع آوری اطلاعات )مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مدارک مرتبط( استفاده شده است تامولفه ها، اصول و پارادایم های مرتبط با موضوع را به اجمال مورد بررسی، واکاوی و تحلیل قرار دهیم. هدف از اینمقاله بررسی نظریه های مرتبط بین منظر و سلامت است که همچنین سعی بر شناخت مولفه های ایجاد منظر شفابخش در فضاهای شهری را دارد و در نهایت راهبردها و راهکارهایی جهت ایجاد مناظر شفابخش در شهرها ارائه می گردد