سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامین سیدین – کارشناسان ارشد معماری
مریم قربانی –

چکیده:

برای داشتن شهری خوب راحت و قابل دسترس نیاز به شناسایی عناصر تشکیل دهنده بافت و بررسی تحولات هریک از این عناصر می باشدپژوهش حاضر رویکردی تحلیلی و توصیفی است که با استفاده ازبیشینه منابع موجود درروش مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است و سعی دارد طبیعت و استفاده ازعوامل طبیعی را به عنوان عاملی موثر درارتقای کیفیت منظرشهری مورد بررسی قراردهد و نیز ازقابلیت های مختلف آ«ها با ارایه پاره ای پیشنهادها سخن گوید دراین نوشتار ضمن مقایسه ی عوامل طبیعی و محیط مصنوع نحوه کاربرد عوامل طبیعی درمنظر شهری نشان داده شده است.