سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هومن ثبوتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
پری علوی – فارغ التحصیل کارشناسی معماری
علیرضا جزء پیری – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

امروزه آلودگی های صوتی و بصری و آشفتگی های ساختاری جز جدایی ناپذیر شهرهای بزرگ مدرنیته شده است این موضوع چنان با تعریف ساختار زندگی شهری عجین شده که گویی نابسامانی ها از ملزومات زندگی شهرنشینی مدرن هستند مسئله نماو منظر شهری و تاثیر روحی و روانی آن برشهروندان از یک سو آثار زیانبار محیطی ح اصل از آلودگی های بصری از سوی دیگر اذهان را به سمت اندیشیدن تدبیری برای بهبود کییفیت بصری و رضایتمندی شهروندان سوق میدهد تا ضمن کاهش آشفتگی های شهری دررفع آثار و پیامدهای زیانبار زیست محیطی گامی موثر برداریم دراین مقاله سعی بر آن است که نما و منظر شهری را با روش تحلیلی از دیدگاه زیست محیطی مورد بررسی قرار داده و تاثیرات آن را برتوسعه پایدار شهری بیان کنیم.