سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی زابل
سیدمحمود طباطبایی – استادیار دانشگاه ملی زابل، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی زابل
مسعود بحرینی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی زابل
فرزاد حسن پور – استادیار دانشگاه ملی زابل، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی زابل

چکیده:

با توجه به اینکه آب زیرزمینی یکی از مهمترین منابع آب کشاورزی در کشور ما بوده، تهیه نقشه های کیفی آب زیرزمینی می تواند گام مهمی در بهره برداری صحیح از منابع آب باشد، در این مطالعه با بهره گرفتن از روش های زمین آمار، اطلاعات بیش از ۱۳۰ حلقه چاه واقع در شهرستان شیراز که در سال آبی ۸۹-۱۳۸۸ نمونه برداری شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. که ابتدا نیم تغییر نمای تجربی هر یک از پارامترهای EC و SAR مربوط به آب های زیرزمینی با استفاده از نرم افزار GS+ محاسبه و مدل های مختلف برازش داده شد، نتایج نشان داد که داده های کیفی آب زیرزمینی در این منطقه دارای همبستگی قوی می باشد و ساختار مکانی آن ها از مدل گوسی و کروی تبعیت می کند، سپس به کمک نرم افزار GIS میان یابی به روش کریجینگ صورت گرفت، درنهایت با درنظر گرفتن نمودار ویلکوکس نقشه پهنه بندی منطقه مورد مطالعه تهیه گردید که نتایج نشان داد ۴۸ درصد از منطقه مورد مطالعه در گروه C3S1، ۴۲ درصد در گروه C4S1، ۶ درصد در گروه C2S1 و ۴ درصد در گروه C4S2 قرار گرفت، که می توان گفت آب های زیرزمینی قسمت شرق و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه دارای کیفیت مناسبی نبوده، که علت آن می تواند وجود دریاچه نمک در این مناطق دانست.