سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا حیدری – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
محمد زارع – دانشیار هیدروژئولوژی، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
محمد حاجی کتابی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

چکیده:

تغذیه آبزیرزمینی از سطح زمین، یک عنصر اساسی در چرخه هیدروژئولوژیکی و یکی از مؤلف ههای اصلی مطالعات بیلان م یباشد. در مقیاسهای کوچک جهت برآورد پتانسیل تغذیه ممکن است از روشهای آزمایشگاهی استفاده شود. اما در مقیاس بزرگ و منطق های این ارزیابی نیازمند تلفیق اثر پارامترهای مختلف مؤثر در تغذیه با استفاده از تهیه نقشههای جامع از این پارامترها م یباشد. هدف از این مطالعه تعیین و تهیه نقشه مناطق دارای اهمیت نسبی متفاوت در پتانسیل تغذیه آب زیرزمینی در تاقدیس کارستی گر و برم-فیروز درمحیط GIS م یباشد. فاکتورهای مؤثر در تغذیه م یتواند بسیار متعدد، اما ممکن است برحسب شرایط منطقه و در مطالعات مختلف، متفاوت باشند و در حقیقت یک مطالعه مجموعه کامل این فاکتورها را ممکن است شامل نشود. در این مطالعه با توجه به شرایط زمی نشناسی و هیدروژئولوژیک، یک مجموعه کاملی از مؤثرترین فاکتورها، جهت برآورد پتانسیل تغذیه و تفکیک مناطق مختلف با پتانسیل تغذیه آب زیرزمینی متفاوت، شامل: تراکم خطوار هها، فراوانی آبراه هها، لیتولوژی، پدید ههای کارستی، اختلاف ارتفاع و شیب سطح زمین به کار برده شده است. با تهیه لایه اطلاعاتی هریک از پارامترها با بهره گیری از RS و GIS وتعیین اهمیت نسبی هر پارامتر براساس ارتباط درونی و میزان اثر هر پارامتر بر روی یکدیگر و تلفیق اثر آنها در محیط GIS محدوده مورد مطالعه به چهار زون دارای پتانسیل تغذیه متفاوت پهن هبندی شد. نتایج مطالعات نشان داد که محدوده آهکهای سروک دارای توسعه کارست وسیع (محدوده دارای آبفروچال ه) و درزه و شکستگیهای زیاد در یال شمالی تاقدیس گر و برم-فیروز زون دارای پتانسیل تغذیه بسیار بالا را در منطقه تشکیل میدهد.