سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین علی واعظی پور – شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

طوفانهای شن و حرکت شن های روان همه ساله خسارات زیادی را به سازه های آبی عمرانی، مسکونی و اراضی زراعی وارد می سازد شن های روان در دشت سیستان نه تنها کارایی سازه های مهمی چون چاه نیمه ها، گوره ها و سدها را کاهش میدهد بلکه نقش بسزایی در ناپایداری مسیر رودخانه هیرمند و سیستان و تخریب اراضی این دشت حاصلخیز دارد طوفانهای شن بویژه در سالهای اخیر از شدت بیشتری برخوردار گردیده و زندگی ساکنین منطقه را بشدت به خطر انداخته است دراین تحقیق منشایابی شن های روان در دومرحله جهت یابی و مکانیابی صورت گرفته است در مرحله اول با استفاده از انالیز بادهای فرساینده و طوفانهای منطقه و ترسیم نمودارهای گلباد و گل شن (Sand rose و تلفیق آن با جهت و مورفولوزی تپه های شنی، منشا شن های روان سیستان جهت یابی گردیده است و د رمرحله بعدی با توجه به ویژگی های سطوح مرفولوژیک منطقه اراضی که منشا طوفانهای شن و تغذیه کننده شنهای روان منطقه می باشند شناسایی و تفکیک گردیده است.