سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسیب سبزه ئی –
حسین میرزایی –
مهدی مصطفوی –

چکیده:

کانسارهای نوع IOCG دارای خصوصیاتی بشرح زیرمی باشند وفور مانیتیت یا هماتیت یاهردو حضور مس با یا بدون طلا عموما رگه ای هیدروترمال بصورت برشی یا جانشینی یاهردو بطور مشخص درقرارگاه های ساختاری خاص زونهای برشی و روراندگی ها پایین بودن میزان TI دراکسیدهای اهن برخلاف کانسارهای اسکارنی یا پورفیری ارتباط مشخصی بین این کانسارها و توده های نفوذی وجود ندارد حضور عناصر فرعی مانندF, P,Co ,Ni, As, Mo, Ag, Ba و عناصر U,LREE عنصرآهن توسط کمپلکس کربناتی کریونایل ها حمل میشوند اختلاط سیالات گرم با آبهای جوی بهترین مکانیزم نهشته شدن این کانسارها دانسته شده است . درمناطق اطراف ده بید وکولی کش چندکانساراهن از این نوع مورد بررسی قرارگرفته است برروی دو کانسارکوه فریادون و کولی کش درمطالعات صحرایی پتروگرافی و کانی شناختی نشانداده شده که فلز آهن براثرواکنش سیالات هیدروترمال برروی کانی هیا مافیک و اپاک سنگهای بازیک دگرگونه گرین شیست ها و سنگهای ریولیتی دگرگون شده از شبکه کانی های مافیک و اپاک این سنگها آزاد شده است این مقاله منحصرا به خاستگاه فلز آهن اختصاص داده شده است.