سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا حمزه ای – دانشگاه تهران
علی کنعانیان – دانشگاه تهران
فاطمه سرجوقیان – دانشگاه کردستان
جمشید احمدیان – دانشگاه پیام نوراصفهان

چکیده:

توده گرانیتوئیدی نصرند واقع در ۰۴ کیلومتری روستای شهراب در جنوب شرق اردستان، با روند شمال غرب- جنوب شرق به درون سنگهای آتشفشانی الیگومیوسن تزریق شده است. این توده پس از جایگزینی مورد هجوم دایکهای دیوریتی و گابرویی با روند شمال غربی- جنوب شرقی قرار گرفته است. این دایکها متاآلومین بوده و از لحاظ فراوانیP2O5مشابه گرانیتهای نوعI می-باشند. نمودارهای بهنجار شده این سنگها نسبت به گوشته اولیه و کندریت بیانگر غنی شدگی آنها از عناصرLILE و تهی شدگی از عناصرHFSEبخصوصNbاست که مشابه الگوی ژئوشیمیایی ارائه شده در مناطق فرورانش است. ناهنجاری منفی Ti و Pو ناهنجاری مثبتPbبه همراه نسبتBa/Nbبالای ۲۲ و نسبتNb/Y بین ۴٣۳۲ تا ۱٣.۲ از دیگر شواهد تایید کننده تشکیل این دایکها در مناطق مرتبط با فرورانش و حاشیه فعال قارهای است. همچنین ناهنجاری مثبتK و Pb نشان دهنده نقش پوسته قارهای و یا متاسوماتیسم گوه گوشتهای در شکلگیری این دایکها میباشد.