سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه رحمانی جوانمرد – دانشکده علوم، دانشگاه تهران
فرامرز طوطی – دانشکده علوم، دانشگاه تهران
صفیه امیدیان – دانشگاه ETHزوریخ، سوئیس
محسن رنجبران – دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به فعال بودن منطقه آب اسک از نظر تکتونیکی، گس لها و شکستگ یها مجرا ه ایی را برای صعود آب های اشباع شده از کلسیم به سطح و تشکیل تراورت نهای تیپ پشته – شکافی فراهم نمود هاند. بر اساس مطالعات میکروسکوپی و آنالیز XRD این تراورت نها تقریباً از کلسیت خالص با مقادیر ناچیزی کوارتز تشکیل شد هاند. بررس یهای انجام شده از طریق مقاطع نازک و آنالیز SEM نشان م یدهد که فراین دهای بیولوژیکی مانند فعالیت جلب کهای سبز – آبی و دیاتوم ها در تشکیل تراورت نهای پشته – شکافی موجود در این منطقه نقش بسزایی داشت هاند. بر اساس آنالیز ایزوتوپی انجام گرفته، این تراورتن ها از نظر مقدار δ۱۳C غنی شدگی قابل توجهی نشان میدهند. این غنی شدگی به کربنا تزدایی سنگ آهک، فعالی تهای جلبکی و گاززدایی چشم ههای آب گرم نسبت داده شده است