سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه رحمانی جوانمرد – دانشکده علوم، دانشگاه تهران
فرامرز طوطی – دانشکده علوم، دانشگاه تهران
صفیه امیدیان – دانشگاه ،ETH زوریخ سوئیس
محسن رنجبران – دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به فعال بودن منطقه آب اسک از نظر تکتونیکی، گس لها و شکستگ یها مجرا ه ایی را برای صعود آب های اشباع شده از کلسیم به سطح و تشکیل تراورت نهای تیپ پشته – شکافی فراهم نمود هاند. بر اساس مطالعات میکروسکوپی و آنالیز XRDاین تراورت نها تقریباً از کلسیت خالص با مقادیر ناچیزی کوارتز تشکیل شد ه اند.بررس یهای انجام شده از طریق مقاطع نازک و آنالیز SEM نشان م یدهد که فراین دهای بیولوژیکی مانند فعالیت جلب کهای سبز – آبی و دیاتوم ها در تشکیل تراورت نهای پشته – شکافی موجود در این منطقه نقش بسزایی داشت هاند. بر اساس آنالیز ایزوتوپی انجام گرفته، این تراورتن ها از نظر مقدار δ۱۳C غنی شدگی قابل توجهی نشان م یدهند. این غنی شدگی به کربنا تزدایی سنگ آهک، فعالی تهای جلبکی و گاززدایی چشم ههای آب گرم نسبت داده شده است