مقاله منزلت استادان از منظر دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: منزلت استادان از منظر دانشجویان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استادان
مقاله دانشجویان
مقاله گروه های مرجع
مقاله منزلت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک پور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش نگرشی واقع بینانه به منزلت استادان از منظر دانشجویان دنبال شده است. در این خصوص علاوه بر بررسی پیشینه تجربی مرتبط با موضوع پژوهش، نظریه های مطرح در حوزه روانشناسی اجتماعی و نقش و جایگاه گروه های مرجع به عنوان پشتوانه نظری تحقیق مورد استناد قرار گرفته است. پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی برنامه ریزی و اجرا شد و جامعه آماری آن دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی (پژوهشگری، جمعیت شناسی و مطالعات زنان) دانشگاه آزاد رودهن بود، که دربرگیرنده ۶۰۰ دانشجوست. از همه این دانشجویان با ابزار پرسشنامه پرس و جو به عمل آمد و از آن میان ۲۰۵ دانشجو پرسشنامه های قابل استخراج را به محقق مجری طرح بازپس دادند.
تفاوت نگرش ها و گرایش های دانشجویان به استادان به عنوان الگو یا گروه مرجع غالبا با بهره گیری از متغیر میزان اعتقاد به دانش و روش علمی استادان پدید آمده است. علاوه بر این، عواملی نظیر سن، رشته تحصیلی و معدل نیمسال های قبل دانشجویان، هر یک تاثیرها و پیامدهایی جامعه شناختی به بار آوردند که در جای خود حائز اهمیت است.
در چارچوب یافته های این طرح پژوهشی سلسله مراتبی از متغیرهای تاثیرگذار بر قضاوت دانشجویان در خصوص منزلت استادان به عنوان الگوی رفتاری و علمی و آموزش شناسایی، طبقه بندی و تحلیل شده است.