سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ دباغ – دکترای عمران،گروه عمران دانشگاه کردستان ،سنندج ،کردستان ،ایران
هامون فتحی – کارشناس ارشد سازه ، شهرک سعدی ،سنندج ،کردستان ،ایران

چکیده:

بررسی رفتار بعد از حالت الاستیک در بتن به محدوده ای از رفتار بعد از ایجاد ترک ها بر می گردد که تیر های بتنی را به صورت شبه پلاستیک مدل می نماید. این رفتاربه گونه ای است که ایجاد ترکها با انحنای تیر روابط سازمان یافته ای را نمایان می کند که در بررسی رفتار لنگر انحنای تیر به صورت نمودارهای یکپارچه ای درجهت – بهبود وضعیت تیر و رفتاری تیر معرفی می گردد. در تیرهای بتنی بررسی شده با کنترل رفتار لنگر و خمش تیر، به محل هایی ازمنحنی ترکیبی اشاره می گردد که تاثیر افزایش و یا کاهش میلگرد فشاری در این حالت وجود نداشته و کل نمودار ها از نقطه ای با عنوان نقطه بدون تاثیر میلگرد فشاری بر انحنا عبور می نمایند. با ایجاد تغییرات در مقدار میلگرد کششی به منحنی از یک تیر بتنی با محور های لنگر و خمش و اندازه ابعاد ثابت دست می یابیم که این منحنی را منحنی نقاط بدون میلگرد فشاری می نامیم. با تغییردر مشخصات و ابعاد بتن به نمودارهای دیگری اشاره می گردد که این نمودارها همگی بر اساس محور های لنگر و انحنا رسم گردیده و برای بررسی رفتار اثرات تغییر میلگرد کششی و فشاری در یک لنگر خاص به نمودارهای خمش سازمان یافته ای دست می یابیم