سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
علی شیر افروس – استادیار دانشگاه آزاد دزفول
محمد خرمیان – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

یکی ازراهکارهای صرفه جویی درمنابع آبی دربخش کشاورزی استراتژی کم ابیاری است به منظور بررسی منحنی های تابع تولید عملکرد محصول نسبت به سطوح مختلف آبو کود نیتروژن برروی ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ درشمال خوزستان دزفول آزمایشی بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درسال زراعی ۹۰-۸۹ انجام شد فاکتور اول شامل چهارسطح آب I: تیمار ۶۰و۸۰و۱۰۰و۱۲۰ درصد آبیاری کامل و فاکتوردوم شامل سه سطح کود نیتروژن N: تیمار۱۵۰ کیلوگرم ازت درهکتار و۲۰۰کیلوگرم ازت درهکتار و ۲۵۰کیلوگرم ازت درهرهکتار بود نتیجه تحقیق نشان داد که درتیمارهای آبیاری ۶۰و۸۰و۱۰۰و۱۲۰درصدنیازآبی درسطح کودی ۱۵۰کیلوگرمدرهکتار شیب کاهش محصول ۰/۱۴درسطح کودی ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار شیب کاهش محصول ۰/۱۵ و درسطح کودی ۱۵۰ کیلوگرم درهکتار شیب کاهش محصول ۰/۴۴ مشاهده شد.