سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یحیی زارع خفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، ت
حسین اسکندری آبرزگه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
سلمان پوزش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
یوسف رامهرمزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهر

چکیده:

با توجه به این که در چند سال اخیر بحث رقابتی شدن بازار برق و چند نرخه شدن تعرف ههای برق مصرفی طرفداران زیادی درکشور ما پیدا کرده است، لذا پیاد هسازی یک سیستم رقابتی برای نیروگا ههای بر قآبی جایگاه ویژ های دارد. این مقاله یک سیستم کنترلی با قابلیت به روزرسانی را برای یک واحد بر قآبی توصیف م یکند این مقاله موارد زیر را بیان میکند: افزایش عملکرد وبازدهی واحد برق آبی به وسیله پیاد هسازی تکنولوژ یهای جدید را؛ فراهم آوردن زاپاس (عملکردتکراری) برای قسم تهای بحرانی؛ به دست آوردن حداکثر تولید واحد و دسترس بودن اطلاعات تولید و پردازش آ نها برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و بهینه برای روند تولید واحد برق آبی با حدقل خطا؛ به کارگیری روشی برای حداقل شدن تلفات تولید و در نهایت پیاد هسازی و اجرای کانل موارد ذکر شده در حداقل زمان ممکن