سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نجما اسمعیل پور – استادیار دانشکده هنر و معماری گروه شهرسازی دانشگاه یزد
نرگس قانع عزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توجه و برنامه ریزی برای جوانان موجب ارتقای وضعیت زندگی کل جامعه و برپایداری شهرها تاثیر مثبت دارد بافت تاریخی شهر یزد علیرغم مساحت قابل توجه و قابلیت های ویژه بسرعت در حال تخلیه شدن از جمعیت جوان و بومی است این امر زمینه ی فرسودگی جمعیتی بافت و بطور خاص حاکمیت ساختار سنی سالخورده در محله شش یادگیری را فراهم نموده است جایگزین این جمعیت مهاجرانی هستند که کمترین احساس مسئولیت و وظیفه نسبت به حفظ محلات بافت قدیم وارزشهای آن ندارند. پژوهش حاضر د ر جستجوی مناسب سازی بافت برای سکونت جوانان با تاکید خاص برمحله شش یادگیری با توجه به گرایش ها و ارزشهای مورد پذیرش جوانان و پتانسیلهای بافت تاریخی جهت سکونت آنها است روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و از دو تکنیک مطالعات میدانی و کتابخانه ای – اسنادی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.