سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس عباس پور – اتوبان همت – دهکده المپیک – دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده روانشن
فاطمه طلاوری – اهواز دانشگاه پیام نور اهواز

چکیده:

هدف پژوهش حاضر شناسایی مناسب ترین روش نیاز سنجی آموزشی برای سازمان منطقه ویژه انرژی پارس و پیاده سازی بود. پژوهش ازنوع توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف پژوهش کاربردی بود. جامعه آماری کارمندان شاغل در بخش منابع انسانی و امور مالی منطقهویژه اقتصادی انرژی پارس است که در سال ۱۳۹۰ بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل اسناد سازمانی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل محتوا استفاده گردیده شد. یافته ها پژوهش نشان داد که در بخش منابع انسانی در سه بعد : موانع اطلاعاتی بعد انتظار وظیفه، موانع اطلاعاتی بعد ماموریت ،موانع اطلاعاتی بعد اطلاعات جاری و در بخش امورمالی در سه بعد : موانع محیطی بعد روش یا رویه عمل، موانع اطلاعاتی بعد ماموریت ، موانع اطلاعاتی بعد اطلاعات جاری ، مانع وجود داشت. از آنجایی که این موانع مربوط به بخش مدیریتی بودند نیازهای آموزشی برای این بخش تدوین گردید