سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس یعقوبی – کارشناس ارشد عمران ، مدیر قراردادهای شرکت مهندسی مشاور مهاب
امیدرضا ریاحی – کارشناس ارشد عمران ، کارشناس ارشد قراردادهای شرکت مهندسی مشاور مهاب
طلیعه یعقوبی – کارشناس ارشد عمران ، کارشناس ارشد قراردادهای شرکت مهندسی مشاور مهاب
یاسمن جلیلی خیابانی – کارشناس ارشد عمران ، کارشناس ارشد قراردادهای شرکت مهندسی مشاور مهاب

چکیده:

پروژ ههای سد و نیروگاه دارای ابعاد گوناگون فنی، مهندسی، اقتصادی، زیس تمحیطی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیکی، ایمنی و… بوده و با پیچیدگ یهای فراوان همراه است؛ هر یک از این ابعاد دارای تاثیرات و جنب ههای مختلف بوده که غفلت از پرداختن به آ نها، تبعات سنگین ملی و منطق های را به همراه خواهد داشت. لذا انتخاب صحیح مشاور برای مطالعه و طراحی این پروژ هها یکی از مهمترین تصمیماتی است که کارفرمایان اتخاذ م یکنند و از اهمیت بسیار ویژ های برخوردار است. در این مقالهدر ابتدا به تشریح انواع رو شهای انتخاب و ب هکارگیری مشاوران پرداخته شده سپس نتایج مطالعات موردی انجام گرفته در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در خصوص تعدادی از مناقص ههای برگزار شده در صنعت آب کشور بر اساس رو شهای متداول انتخاب خدمات مشاور، بررسی و تحلیل شده است. در ادامه به تشریح مناس بترین روش انتخاب مشاور از دیدگاه فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور( فیدیک) ، پرداخته شده است و با تحلیل فرمول مندرج در آیی ننامه خرید خدمات مشاوره، پیشنهادهایی جهت بهبود نحوه تعیین برنده مناقصه در مناقص ههای داخلی ارائه شده است.