سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین سجادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد انار

چکیده:

شاخصهای اکوفیزیولوژیکی چهار پایه اهلی، سرخس، بنه و آتلانتیکا پسته و ارقام تجاری احمدآقایی، اوحدی وکلهقوچی در طی ۶ مرحل ۀ رشد و نمو میوه اندازه گیری شد . نتایج نشان داد شاخص های میزان فتوسنتز، هدایت روزنهای، میزان تعرق، میزان نسبی آب برگ و کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم دو(Fv/Fm در مرحل ۀ دوم از رشد و نمو میوه بیشترین مقدار بود و سپس تا برداشت میوه کاهش معنیداری در سطح احتمال یک درصد را نشان داد. بنابراین بر اساس این شاخصها در مرحله اول و دوم رشد و نمو میوه لازم است باغات با ک مبود آبیاری مواجه نشوند. در بین پایهها بیشترین میزان فتوسنتز، هدایت روزنه ای و میزان تعرق در پایه سرخس و کمترین آن با اختلاف معنیدار در سطح احتمال یک درصد در پایه بنه بود. این سه شاخص در پایههای سرخس، آتلانتیکا، اهلی و بنه به ترتیب کاهش یافت که دلالت بر ارجحیت استفاده از پایههای اهلی و بنه نسبت به سرخس و آتلانتیکا در شرایط خشکی دارد. کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم دو در بین پایهها در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود و بیشترین نسبت در پایه سرخس و کمترین نسبت در پایه بنه دیده شد. بالاترین کارایی مصرف آب در پایه آتلانتیکا بود ولی بین سه پایه سرخس، اهلی و بنه اختلافی وجود نداشت. بیشترین هدایت روزنهای در بین ارقام به ترتیب در رقم اوحدی، احمدآقایی و کلهقوچی مشاهده شد. همچنین میزان نسبی آب برگ در بیشترین مقدار در ارقام اوحدی، کله قوچی و احمدآقایی مشاهده شد. بیشترین میزان تعرق در ترکیب پایه سرخس با رقم احمدآقایی و کمترین میزان در پایه بنه با رقم کلهقوچی به دست آمد