سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا عبادی پور – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز و مدرس دانشگاه پیام نور وا
محمود دژم – دکتری باغبانی و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد ئاحد فسا

چکیده:

با توجه به خسارت شدید خشکیدگی خوشه در رقم خرمای خاصی، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار روی رقم خرمای خاصی در شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان در سال ۸۹-۱۳۸۸ با دو فاکتور نوع و زمان پوشش صورت گرفت. فاکتور پوشش شامل سه نوع پوشش حصیری، کیسه توری پارچه ای و گونی کنفی در مقایسه با شاهد بدون پوشش و فاکتور زمان پوشش شامل پوشش خوشه ها در اواسط مرحله کیمری و اوایل مرحله خارک می باشد. به منظور تعیین میزان خسارت عارضه در تیمارهای آزمایشی در زمان برداشت محصول نمون هبرداری صورت گرفت. تجزیه واریانس داده ها با نرم افزار MSTATC و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که پوشش خوش هها با سبدحصیری در اواسط مرحله کیمری یا ابتدای مرحله خلال بدلیل تأثیر مطلوب در کاهش خسارت عارضه ، ارزان بودن، فراوانی و امکان دسترسی دائمی به ماده اولیه و استفاده از ضایعات برگ نخل خرما جهت تهیه آن و همچنین امکان استفاده از آن در طی چند سال به عنوان بهترین نوع پوشش جهت کاهش خسارت عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما معرفی می گردد.