مقاله مناسبات سرمایه فرهنگی و سبک زندگی: پیمایشی در میان شهروندان طبقه متوسط شهر سنندج، کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مناسبات سرمایه فرهنگی و سبک زندگی: پیمایشی در میان شهروندان طبقه متوسط شهر سنندج، کردستان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگی
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله مصرف فرهنگی
مقاله هویت یابی
مقاله معناسازی
مقاله طبقه متوسط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: ودادهیر ابوعلی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فردین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث محوری این مقاله مطالعه مناسبات بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی در میان طبقه متوسط شهر سنندج است. پیش فرض نظری طرح چنین مساله ای این است که سبک زندگی به فراخور نوع و میزان سرمایه فرهنگی سامان می یابد. سبک زندگی همچنین نقشی اساسی در برساختن هویت ها، معناها، نگرش ها، انتخاب ها، ذائقه ها و رفتارها دارد. چارچوب نظری این مطالعه تلفیقی است از آراء پیر بوردیو، دیوید چینی، میشل سوبل و آنتونی گیدنز. جامعه آماری مورد مطالعه طبقه متوسط شهر سنندج است که نمونه ای بر اساس قشرهای درونی آن مانند فرهنگیان، کارمندان، پزشکان، مغازه داران و گروه هایی جز آن ها انتخاب شده اند. فن گردآوری داده ها پرسش نامه بود که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی در میان ۳۲۰ نفر از پاسخ گویان سنندجی توزیع گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه فرهنگی و اشکال آن با سبک زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در بین اشکال مختلف سرمایه فرهنگی نوع «سرمایه فرهنگی تجسم یافته» دارای بیشترین رابطه با سبک زندگی است. یعنی، با افزایش سرمایه فرهنگی، سبک زندگی افراد پیچیده تر می گردد. از دیگر نتایج تحقیق نقش سرمایه فرهنگی نهادی است که در پیوندی دیالکتیکی با سرمایه اقتصادی سایر سرمایه های فرهنگی و در نتیجه سبک زندگی را تعیین می کند. در رابطه با متغیرهای زمینه ای نتایج تحقیق نشان می دهد در خصوص سبک زندگی و سرمایه فرهنگی طبقه متوسط نوظهور سنندج، در میان متغیرهای زمینه ای، متغیر تحصیلات نقشی اساسی در فراهم ساختن زمینه برخورداری از سرمایه ها و نوع و میزان مصرف فرهنگی دارد. طبقه متوسط نوظهور شهر سنندج ماهیتی دولتی – خدماتی دارد که متغیر سن نوظهور بودن آن را تبیین می کند.