سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی رضایی – کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دان
رضا رضایی سوخت آبندانی – کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دان
حمیدرضا مبصر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

به منظور بررسی پرایمینگ بر خصوصیات جوانهزنی و گیاهچه ذرت ( ۷۰۴ سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در سال ۱۳۸۹ اجراء گردید. تیمارها شامل پلی – ۰ درصد، کلرید پتاسیم با غلظتهای ۲ درصد، آب و شاهد (بدون / اتیلنگلایکول، با غلظت ۱۰ درصد، نیترات پتاسیم با غلظت ۵ پرایمینگ) بود. نتایج نشان داد که حداکثر سرعت جوانهزنی برای محلول پیش تیمار پلیاتیلنگلایکول با غلظت ۱۰ و هیدروپرایمینگ (آب) بدست آمد. کمترین وزن تر ساقهچه و درصد جوانه زنی برای پیش تیمار کلرید پتاسیم با غلظت ۲ درصد حاصل شد. حداکثر شاخص میزان جوانهزنی، میانگین جوانهزنی روزانه و متوسط زمان جوانهزنی با پیش تیمار نمودن توسط شاهد و کلرید پتاسیم با غلظت ۲ درصد بدست آمد و بیشترین نسبت وزن خشک ریشهچه به ساقهچه با پیش تیمار کلرید پتاسیم با غلظت ۲ درصد حاصل شد. بیشترین نسبت وزن خشک ریشهچه به ساقهچه با پیش تیمار نمودن کلرید پتاسیم با غلظت ۲ درصد حاصل گردید و بیشترین شاخص ویگور ۲ با محلول پیش تیمار شده توسط پلی اتیلن گلایکول با غلظت ۱۰ درصد بدست آمد.