سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مکانیک،دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا سلیمپور – استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از آنجا که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی بهعنوان پیش شرطهای اقتدار سیاسی، استقلال ملی و شکوفاییفرهنگی به عوامل مختلفی از قبیل انرژی و بهرهبرداری مطلوب و بهینه از آن بستگی دارد، پرداختن به موضوع انرژی ومدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار است. هدر رفتن بخش عمدهای از انرژی در بخشهای مختلف و مشکلات زیس تمحیطی ناشی از آن ضرورت مدیریتانرژی را بیشتر آشکار میسازد. در این مقاله و در راستای رسیدن به اهداف مدیریتانرژی به ممیزیانرژی یک نیروگاه بخار پرداختهشدهاست، برای پرداختن به این موضوع، نیروگاه بخار شهید سلیمی نکاانتخاب شدهاست که ضمن معرفی سیکل تولید نیروگاه، مبانی ارزیابی راندمان و آنالیز انرژی و اگزرژی سیکل و تجهیزات آنشرح دادهشده است. همچنین، راندمان و آنالیز انرژی و اگزرژی سیکل و تجهیزات آن بر اساس اطلاعات طراحی و حاصل ازدادهبرداری با نرمافزارترموفلو مدلسازی و محاسبه شدهاست.در آخر نیز به شرح و آنالیز نتایج حاصله پرداختهشدهاست،در واقع میزان و دلایل انحراف سیکل در وضعیت کنونی با حالت طراحی مورد بررسی قرارگرفتهشده و راهکارهایی جهتبهبود وضعیت کنونی و نزدیککردن آن به حالت طراحی ارائه شدهاست.