سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زکیه صابر ماهانی – شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان

چکیده:

ممیزی انرژی درساختمان شامل یک معایه دقیق به منظور تعیین چگونگی مصرف انرژی واحد برآورد میزان با توجه به هزینه های اولیه و درنهایت ارایه یک برنامه پیشنهادی جهت کاهش مصرفانرژی ساختمان می باشد روشهای مختلفی برای اجرای ممیزی انرژی درساختمان توسط متخصصین و کارشناسان ا رایه می گردد براین اساس به منظور جلوگیری ا زممیزی انرژی سلیقه ای سعی شده تا دستورالعمل ممیزی انرژی درساختمان تهیه و دراختیار ممیزان قرارگیرد و با استفاده از آن ممیزی انرژی درساختمان بصورت هماهنگ و هدفمند جهت دستیابی به نتیجه مطلوب انجام گیرد دراینم قاله ابتدا به مروری برممیزی انرژی بعنوان راهکاری مناسب در کاهش تلفات انرژی پرداخته و درادامه بعنوان یک مطالعه موردی نتایج ممیزی ساختمان ستاد شرکت ملی پخش فراورده هاینفتی منطقه کرمان بررسی شده است.