سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرتضی محمدزاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
حسین محمدزاده مقدم – دانشجوی دکترای طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوید عطار – دکترای داروسازی
مژگان حاجی زاده – کارشناس علوم و صنایع غذایی

چکیده:

یک فرایند ارتباط سلول با سلول Q.S است که باکتریها با ارزیابی تراکم جمعیتشان برای بیان ژنی جامعه استفاده می کنند بعبارتی دیگر توانایی میکروارگانیسم ها برای هماهنگ سازی کد بندی ژنهایشان در یک روش وابسته به تراکم سلولی Q.S را ابداع کرده است. سیستمهای Q.S باکتریایی این اجازه را به باکتریها می دهند تا به تراکم سلولیشان حساس شده و بعد از اینکه به مقدار کافی رشد کردند. از کلمه بندی ژنیشان یک الگوی متفاوت ایجاد کننده Q.S شکل بیوفیلمهای باکتریایی را می سازد که در عفونتهای مزمن باکتریایی توسط باکتریهای گرم منفی نقش دارند. برای مثال بیوفیلم سودوموناس ائروژینوزا که از کلنی های باکتریایی کاملا پوشیده شده در ماتریس پلی ساکاریدی تشکیل شده اند و در مقابل انتی باکتریها و ایمنوسلولها مقاومند. بیشترین مولکولهای سیگنال Q.S مولکولهای ارگانیک کوچک یا پپتیدها هستند برای مثال باکتریهای گرم منفی از N-اسیل هموسرین لاکتونها AHLs الکیل کیونولونها AQs و استرهای متیل اسید چرب استفاده می کنند باکتریهای گرم مثبت از پپتیدها مثل پپتیدهای خود القا AIPs استفاده می کنند.