با توجه به مطالب ذکر شده در بالا و اثرات مثبت فرآیند اعیان سازی در ارتقاء سطح زندگی ساکنان محدوده هایی که این فرآیند درآنجا صورت پذیرفته، همچنین به دلیل اینکه در این مورد در ایران مطالعات بسیار اندکی انجام گرفته و ضرورت بررسی و تحقیق در این زمینه کاملا مشهود است و میتواند تاثیرات مثبتی در اقدامات دستگاه های ذیربط در امر مرمت و بهسازی بافت های تاریخی و فرسوده شهرسازی ما داشته باشد در این مقاله به طرح این مسئله پرداخته شده است .

 روش پژوهش :

انتخاب یک روش تحقیق بستگی به شرایطی از جمله؛ سؤال ها و هدف هر تحقیق ، توانایی های شخص محقق و امکانات او، نوع داده های در دسترس ، شرایط مورد مطالعه و محدویت های آن دارد. مطالعات و تحقیقات اجتماعی را می توان بر اساس ملاکها و معیارهای مختلفی دسته بندی کرد:

این تحقیق بر اساس نوع داده های جمع آوری و تحلیل شده ، تحقیقی کمی است . مطالعات کمی به بررسی هایی اطلاق می شود که امکان گردآوری مجموعه اطلاعات قابل مقایسهای را از واحدهای مورد مطالعه داشته باشد.

این تحقیق از لحاظ نوع برخورد با مساله مورد بررسی و ورود به آن مطالعهای میدانی است . مطالعات میدانی بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط و تعامل بین متغیرهای جامعه شناسی ، روان شناسی و آموزشی در ساختارهای اجتماعی واقعی است . پژوهشگر مطالعه میدانی ابتدا موقعیت اجتماعی یا موسسهای را در نظر می – گیرد و سپس روابط بین نگرش ها، ارزش ها، ادراکات و رفتارهای افراد و گروه های موجود در موقعیت را مطالعه می کند. مطالعات میدانی به دو نوع عمده تقسیم می شوند: اکتشافی و فرضیهآزمایی .

در تحقیقات اکتشافی به دنبال کسب شناخت اولیه از بستری هستیم که هیچ اطلاعات خاصی از آن در دست نیست و اطلاعات به دست آمده به منظور انجام تحقیقات بعدی مورد استفاده خواهد بود. در تحقیقات فرضیه آزمایی یا تبیینی، بر اساس مباحث تئوریک ، روابط علت و معلولی بین متغیرهای تحقیق سنجیده میشود. این نوع تحقیق در پی یافتن پاسخ سوالات چرایی است . بنابراین این تحقیق ، هم مطالعهای اکتشافی و هم تبیینی است .

در این تحقیق از تکنیک پیمایش استفاده شده است . تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی جمعیت های کوچک و بزرگ ( یا کل ها ) را با انتخاب و مطالعهی نمونه های منتخب از آن جامعه ها برای کشف میزان نسبی شیوع ، توزیع ، و روابط متقابل متغیرهای مختلف مورد بررسی قرار می دهد. مشخصه پیمایش ، مجموعه ساخت مند یا منظمی از داده هاست که ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی نامیده می شود. بدین معنا که اطلاعاتی درباره متغیرها یا خصوصیات یکسان ، دست کم دو مورد(و معمولا خیلی بیش از این ) جمع آوری شده و به صورت ماتریس داده ها نمایش داده می شود.

جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق مراجعهی مستقیم پژوهشگر به پاسخگویان و مصاحبه و همچنین ارایه پرسشنامه به آنها، انجام گرفته است .