سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه قلمباز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علیرضا کیاست – گروهشیمی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشید بدری – گروه شیمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

نانولوله های ZnO بواسطه مورفولوژی لوله مانند خودمی توانند نقش یک میکروسل را بازی کره و به عنوان یک میزبان با قرار دادن مولکولهای میهمان درون خود محیط مناسبی را برای انجام وانکشها فراهم آوردند براین اساس در پروژه حاضر تلاش گردید اثر کاتالیزوری این نانولوله د رحضور اسید جامد ملامین سولفونیک اسید درواکنش تراکم بیجینلی بررسی گردد. دراین پروژه ملامین سولفونیک اسید به عنوان سید جامد به راحتی از واکنش کلروسولفونیک اسید و ملامین سنتز و در حضور نانولوله های ZnO به عنوان کاتالیزور درواکنش تراکم بیجینلی مورد استفاده قرارگرفت. واکنش تراکم بین اتیل استواستات و اوره و آلدهیدهایآروماتیک مختلف درحضور این سیستم کاتالیزوری در شرایط بدون حلال دردمای حدود ۱۱۰ درجه سانتی گراد بررسی گردید. بررسی پیشرفت واکنش ها با TLC حاکی ازانجام موفقیت آمیز واکنش تراکمی می باشد در ادامه واکنش تراکم فوق با تغییر اوره به تیواوره تست گردید و نتایج مطلوبی حاصل شد تغییر دی کتون از اتیل استواستات به استیل استون و انجام واکنش تراکمی آن با آلدهید های آروماتیک و اوره یا تیواوره نتایج مطلوبی را نشان داد.