سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی ضیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ایجادپدیده های کیفی مخازن آب شرب امروزه دربسیاری ازسدهای دنیا و کشورمابهره برداری و کارایی شرب این مخازن را با مشکل مواجه نموده است ازجمله این پدیده هامی توان به تغذیه گرایی و لایه بندی حرارتی مخزن اشاره نمود عدم توجه به این مسائل درزمان طراحی و اجرای سازه های هیدرولیکی و ابگیرسدها خصوصا درسدهای باهدف آب شرب موجب بلااستفاده شدن سدها درمواقعی ازسال و یا درصورت ضرورت سبب هزینه های سنگین تصفیه برای حذف فاکتورهای کیفی مضرخواهد گردید بررسی اثرتغییرات کیفی آب مخزن برروی منحنی فرمان سد و موقعیت آبگیر ازمهمترین اهداف تحقیق حاضر است دراین تحقیق بررسی تغییرات پارامترهای کیفیت آب درعمق مخزن درماه های مختلف صورت می پذیرد تا ازاین طریق بتوان زمان و مکان مناسب برداشت آب ازمخزن را پیشنهاد نمود دراین مورد تحلیل نتایج مدلسازی کیفی آب مخزن درانتخاب اولیه ترازهای آبگیری علاوه برملاحظات هیدرولیکی میتواند راهگشا باشد داده های آماری کیفیت آب و خاک درمدل نرم افزاری دوبعدی شبیه سازی cequal-w2 تحلیل که نتایج حاصله تراز مطلوب آبگیری سد درتمام مواقع سال می باشد