سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رحیم بردی آنامرادنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران- بابلسر
عیسی جوکار سرهنگی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران- بابلسر
سید امیر حسین هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو

چکیده:

مقاله حاضر، به بحث پیرامون رعایت اصول پدافند غیرعامل در خطوط انتقال برق منطقه غرب مازندران می پردازد و با تبیین مناطق پر خطر طبیعی، با ارائه راهبرد، سعی در کاهش آسیب پذیری تاسیسات برق در مقابل تهدیدات دارد از اینرو به تشریح و ارتباط پدافند غیرعامل و خطوط انتقال برق منطقه پرداخته تا در مواقع بحران به پایداری انرژی برق بی افزاید و نتیجتا از طریق دفاع غیر عامل امنیت خطوط انتقال برق و سکونتگاههای شهری و روستایی موجود در منطقه که نیازمند انرژی اند را افزایش بخشد. در این تحقیق پس از تحلیلی روشن از آسیب پذیری های خطوط انتقال برق منطقه غرب مازندران با استفاده از نقشه در محیط GIS پرداخته و نتیجه گیری بر مبنای آن صورت گرفته و هدف تحقیق بیان مسائل و مشکلات پیش روی خطوط انتقال برق ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلو ولت از طریق راهبردهای پدافند غیرعامل است که درصورت وقوع تهدیدات موجبات عدم انتقال انرژی و خسارات اجتناب ناپذیر آن نگردد. گردآوری اطلاعات این پژوهش براساس روش کتابخانه ای، تصاویر و نقشه با استفاده از نرم افزار GIS صورت پذیرفته است.