سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین شاهین زاده – شرکت مهندسین مشاور شهاب نیروی کرمان ( مشانیک) / دانشگاه آزاد اسلامی واح
مهدی مظفری لقا – شرکت مهندسین مشاور شهاب نیروی کرمان ( مشانیک) / دانشگاه آزاد اسلامی واح
علی اصغر آغاز – شرکت مهندسین مشاور شهابنیروی کرمان ( مشانیک)

چکیده:

کاهشتلفات یکی از موضوعات مهم فنی- اقتصادی و بهبود بهرهبرداری در صنعت برق استتا به این وسیله شرکتهای توزیع بتوانند علاوه برافزایشقابلیتاطمینان، هزینه های خود را کاهشدهند و در بازار رقابتی تجدید ساختار شده ، قیمتمناسبتری را برای مصرفکنندگان خود، به ارمغان آورند. یکی از روشهای کاهشتلفات، استفاده از تولید پراکندهDG) است. در این مقاله امکان احداث یکواحد تولید همزمان برق و حرارت در شهرکصنعتی جی بررسی خواهد شد. در بخشاول، طرح از لحاظ فنی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پسازتحلیل شبکه الکتریکی موجود، ظرفیتو مکان مناسبجهتاحداث واحد تولید پراکنده با هدفکاهشتلفات و بهبود پروفیل ولتاژ و نیز تامین بارهای حرارتی موجود پیشنهاد می گردد. در انتها نیز شاخصهای مالی طرح محاسبه و بررسی می شوند و در خصوصتوجیه پذیری و سود دهی طرح بحثخواهد شد