سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید علی الهی – کارشناس ژئوتکنیک – موسسه مهندسین مشاور ساحل
علیرضا صادقی – کارشناس ژئوتکنیک – موسسه مهندسین مشاور ساحل
حمید رضایی پور – کارشناس ژئوتکنیک – موسسه مهندسین مشاور ساحل
مسعود رابطی مقدم – کارشناس ژئوتکنیک – موسسه مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

موجشکنها به عنوان یکی از عناصر کلیدی بندرگاهها به منظور فراهم نمودن حوضچهای آرام برای کشتیها و حفاظت از تسهیلات موجود دربنادر ساخته میشوند. موجشکنهای توده سنگی امروزه در برخی از کشورها متداول بوده اما استفاده از موجشکنهای ترکیبی به خصوص زمانیکه عمق آب افزایش مییابد و همچنین در مکانهایی که سنگ مرغوب یافت نمیشود، اصلیترین گزینه در انتخاب نوع موجشکن م یباشد .طراحی و ساخت موجشکنهای ترکیبی در آبهای عمیق چالش بزرگی برای طراحان و مجریان پروژههای دریایی است. لزوم برقراری عملکرد موجشکن تحت شرایط بارگذاری مختلف نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات ژئوتکنیکی در طراحی آن بوده که توسط آییننامههای دریایی مختلفبه این مهم پرداخته شده است. در مقاله حاضر سعی میشود پس از معرف ی ملاحظات پا ی داری و عملکرد ی پیرامون طراح ی ژئوتکن یکی موجشکنهای ترکیبی، پایداری و عملکرد مقطع پیشنهادی یک موجشکن ترکیبی در حال طراحی در پروژه طرح توسعه بندرLNGواقع درمنطقه تمبک تحت شرایط بارگذاری مختلف (بار ثقلی، بار موج و زلزله) با استفاده از آیین نامههای مطرح دریایی مورد ارزیابی قرار گیرد