سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

علی فریدزاد – دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز،گرایش مالیه و بازارهای نفت و گاز،دانشک

چکیده:

مطالعه تجربه دیگرکشورها به ویژه کشورهای صنعتی درچهاردهه گذشته نشان میدهد که مباحث مربوطه به کارایی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی یکی از اصلی ترین سیاست های کشورهای پیشرفته درجهت کاهش مصرف انرژی افزایش کارایی و درنهایت تامین امنیت عرضه بلندمدت انرژی است مطالعه کشورهای کانادا ژاپن و نروژ نشان میدهد کهاین کشورها درطول دهه های اخیر سیاست های سختگیرانه ای درمدیریت انرژی اعمال نموده اند به نتایج بسیار مطلوبی درکاهش مصرف انرژی از طریق افزایش کارایی رسیده اند استفاده از تجربیات کشورهای مذکور یا مشابه آنها در جهت برنامه ها و سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت بهینه سازی مصرف انرژی در ایران می تواند گامهای نخستین کشور درزمینه افزایش کارایی انرژی را با اطمینان بیشتر و خطای کمتری بردارد هدف از این مطالعه مقایسه تطبیقی شاخصهای سیاست بهینه سازی مصرف انرژی میان کشورهای یاد شده با ایران است این شاخصهای انتخابی که به نظر نگارنده از مهمترین شاخصهای هرسیاست افزایش کارایی مصرف انرژی است نشان میدهند که ایران دراین زمینه فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.