سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی موجانی – پژوهشگر تاریخ روابط خارجى

چکیده:

جنگ اول جهانى در تاریخ جنگ هاى جهانى، از ویژگی هاى قابل ملاحظه ی متعددى برخوردار است که تأثیرات دامنه دار این ملاحظات، بر حیات نسل هاى بعد از خود تاکنون تداوم یافته، همین نکته بود که سبب گردید مطالعات گسترده اى در همه ی ابعاد آن در بسیارى ازکشورهاى جهان ادامه یابد. این جا بررسى نگارنده معطوف به علل پیدایش، تاریخ نظامى جنگ، سرنوشت اروپا، تأثیراتفرهنگى، تحولات متأثر از بهداشت و درمان با شکل گیرى سازمان هاى امداد رسان، هزارانصفحه صورت جلسه ی مذاکرات صلح هیأت هاى اعزامى به ورساى ۲، ساختارمند شدن نظام مدیریت جهانى با ایجاد جامعه ی ملل ۱ و … نیست. هم چنین تحولات اقتصادى که با جایگزینى قدرت » نفت به جاى ذغال، صحنه ی عملیات جنگى را دستخوش تحول ساخته و سبب گردید واقع شود هم، مصداق و جهت گیرى طرح موضوع « مغلوب محکوم » در جاى « غالب رایشنخواهد بود. گزارش مطالعه ی انجام شده براى این نشست حتى بر آن نخواهد بود که به پردازش تغییرات ناشى از جنگ بر جغرافیاى سیاسى سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا بپردازد. تغییراتى که مفهومبراى دنیاى معاصر ما عینى تر ساخت و آغازى شد بر مجموعه فراوانى « مرز » را به « قلمرو » از بحران ها و مشکلات ارضى و مرزى کماکان در نقاط حساس این سه قاره ادامه دارد. درحقیقت در این فرصت؛ هدف بر آن خواهد بود تا با طرح یک نظریه به طرح مفهومى تازه براى جهت گیرى مطالعات مرتبط در موضوع تبعات جنگ پایان نایافته اول در منطقه ی ما توجه شود.میراث پایان جنگ براى ایران آن روزگار، ظهور همسایه هاى جدیدى بود که با حیات سیاسى خود در سرنوشت تقسیمات داخلى کشور و بالتبع، در عمرى کمتر از دو دهه بر آینده ی ۲سیاسى ما و منطقه تأثیرى عمیق را بر جاى نهادند