مقاله «مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: «مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقیاس تصویر خود منفی
مقاله اضطراب اجتماعی
مقاله ساخت عاملی
مقاله اعتبار سازه
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطری فرد مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبایی سیدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: شعیری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: جان بزرگی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری مقدم محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی الموتی سوده
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تعیین ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی «مقیاس تصویر خود منفی» (NSPS) است، لذا پس از آماده سازی مقیاس مذکور و انجام مراحل مقدماتی و رفع مشکلات احتمالی، NSPS بر روی ۵۷۴ دانشجوی کارشناسی دانشگاه شاهد که به شیوه نمونه برداری خوشه ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید و ساخت عاملی این ابزار با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحلیل ها بیانگر ساختار ۴ عاملی NSPS است که به ترتیب عبارتند از: «نگرانی درباره آشکار شدن نقائص مرتبط با ظاهر فیزیکی»، «نگرانی درباره آشکار شدن نقائص مرتبط با کفایت اجتماعی (۱)»، «نگرانی درباره آشکار شدن نقائص مرتبط با کفایت اجتماعی (۲)» و «نگرانی درباره آشکار شدن نقائص مرتبط با کنترل علائم اضطراب». جهت بررسی پایایی NSPS و عوامل آن، ضرایب همسانی درونی و ضرایب بازآزمایی محاسبه شدند که نتایج بیانگر پایایی قابل قبولNSPS  و عوامل آن است. بررسی اعتبار سازه NSPS و عوامل آن با ۶ مقیاس (LSAS-SR, SPIN SPS, SIAS, DASS-21, BDI-II) نشان می دهد که ضرایب همبستگی گشتاوری پیرسون بین NSPS و مقیاس های دیگر معنادار هستند و تنها همبستگی های آن با LSAS-SR از همه کمتر یا غیرمعنادار بودند که به تبیین آن ها پرداخته خواهد شد. در مجموع، نتایج این مطالعه شواهدی برای صحت ساخت عاملی و پایایی و اعتبار قابل قبول عامل های NSPSرا ارائه می دهد.