سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد نصراللهی – Assistant Professor, Berlin University of Technology

چکیده:

میزان مقاومت حرارتی پیشنهادی ضوابط و مقررات بهره وری انرژی درسا ختمان ها متاثر از شرایط اقتصادی و میزان صرفه جویی انرژی بوده و میزانی است که از لحاظ اقتصادی درشرایط یک کشور بهینه باشد درایران بواسطه حذف یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژیدرکشور میزان عایق بهینه برای پوسته حرارتی ساختمان بطوریکه از نظر اقتصادی بهینهه باشد و دوره بازگشت مناسبی داشته باشد تغییر کرده است لذا ضریب انتقال حرارتی پیشنهادی مبحث ۱۹ مقررات ملی دیگر برای شرایط فعلی اقتصادی ایران بهینه نمی باشد و می بایستی براساس قیمت حاملهای انرژی مصالح ساختمانی و بطور کلی شرایط اقتصادی جاری درکشور بروز گردند این امر بازنگری درضرایب انتقال حرارتی مبحث ۱۹ مقررات ملی را ناگزیر می نماید میزان مصرف انرژی ساختمان ها همچنین تنها متاثر از مصالح و تجهیزات و تاسیسات ساختمانی نیست بلکه طراحی شهری و نیز طراحی معماری تاثیر بسزایی برمصرف انرژی ساختمان ها وکل شهر خواهد داشت بنابراین شهرسازی و معماری متناسب با اقلیم یکی از راه های کاهش مصرف انرژی ساختمان ها می باشد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تنها بخشی از مقررات ملی ساختمان است که با هدف کاهش تلفات ساختمان به صرفه جویی انرژی در ساختمان ها می پردازد