سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامعلی معاف پوریان – دانشگاه پیام نور استان فارس ، مرکز اوز
عاطقه نیمروزی – سازمان زمین شناسی شیراز

چکیده:

مجموعه سنگ های الترامافیک – مافیک آق دربند در مقایسه باا مجموعاه هاای سانگی نخیار راود در مناا و مشامد و فریماان ازویژگی های زمین شناسی و سنگ شناسی متفاوتی برروردار می باشد و این در حالی است که هر سه مجموعه سنگی در یاک زونرسوبی – سارتاری یکسان قرار دارند. ماهیت آتشفشانی تا کم عماو مجموعاه هاای سانگی مشامد و فریماان باا توواه باه شاواهد صحرایی و پتروگرافی محرز می باشد در حالی که یافته های مقدماتی ما در رصوص روابط صحرایی و پتروگرافی سنگ های آق دربند از تشکیل این سنگ ها در شرایط درونی حکایت دارد. علاوه بر این برقم نایاب بودن ارتو پیروکسن ها در سنگ های مشمدو فریمان با تووه به مشاهده سنگ هایی با ترکیب هارزبورژیتی و نوریتی کاانی یااد شاده را در من قاه آق دربناد بوفاور مای تاوان ملاحخه نمود