سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین وارسته – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درحال حاضر با رشد بی رویه ی جمعیت و با توجه به بهره برداری ناکارآمد و بیش از حد از منابع طبیعی به خصوص درکشورهای درحال توسعه شرایط کمی و کیفی این منابع رو به کاهش است درواقع فعالیت های انسان درراستای توسعه به هر طریقی که باشد اثرهایمختلفی برمحیط خواهد داشت اما نمی توان این فعالیت ها را که جنبه حیاتی برای بقای انسان دارد محدود نمود درواقع باید متناسب با نیازهای حال و آینده هرچه بیشتر در توسعه و تکامل آن تلاش شود مشروط بر ان که به بهای نابودی محیط زیست و منابع طبیعی نباشد با توجه به کمبود داده ها اطلاعات و عدم قطعیت ها درزمینه ی محیط زیست بشر نیازمند استفاده از روشهای نوینی است که بتواند عدم قطعیت ها و پیچیدگی مسائل محیط زیست را درتصمیم گیری و مدیریت آن لحاظ نماید تئوری منطق فازی که درسال ۱۹۶۴ توسط پرفسور عسگر لطفی زاده ارایه گردید ابزار مناسبی برای مدلی کردن عدم قطعیت ها و عدم صراحت در پارامترها و تحلیل های چند معیاره جهت ارزیابی وضعیت کیفی سیستمهای محیط زیستی به شمار میرود دراین مقاله ضمن توضیح کلیات تئوری منطق فازی کاربردهای آن درزمینه تعریف شاخصهای محیط زیستی نظیر شاخص طبقه بندی کیفیت آب مدیریت محیط زیست پیش بینی کیفیت آب مخازن با استفاده از سیستم استنتاج فازی مکانیابی محل دفن زباله با استفاده از تلفیق GIS و منطق فازی ارزیابی وضعیت محیط زیست و بررسی میزان تخطی از استانداردها ارایه شده است