سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حجت اله عبدالملکی – استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلا

چکیده:

شیوه تخصیص منابع درشهر با اهداف خاص و تحت تاثیر دیدگاه های اثباتی و هنجاری متفاوت صورت میگیرد براساس پارادایم موجود درتعریف و اجرای پروژه های شهری به رفاه اجتماعی ناشی از آن توجه می شود به منظور تحلیل تصریح و تخمین منابع اجتماعی ناشی از اجرای یک طرح اقتصادی توابع رفاه اجتماعی معرفی می شود مطالعه حاضر در پاسخ به دو سوال مهم درحوزه توابع رفاه اجتماعی شهری بدین شرح انجام شده است سوال اول نقش توابع رفاه اجتماعی در تعیین الگوی تخصیص منابع عمومی درشهر چیست؟ سوال دوم براساس مبنای نظری موضوع فرایند طراحی و برآورد توابع رفاه اجتماعی شهری چگونه است؟ به منظور طراحی و براورد توابع رفاه اجتماعی شهر – باکاربرد تعیین و مقایسه سطوح رفاه و نیز ارزیابی اثرات رفاهی پروژه های شهری می بایست مواردی از جمله چگونگی تولید شاخص عملیاتی پروژه های شهری تصریح و برآورد توابع بهره برداری شخصی از پروژه ها تصریح و براورد توابع رجحان های فردی تصریح و برآورد توابع رجحان های ناحیه ای و تصریح و برآورد تابع نهایی رفاه اجتماعی شهر تعیین گردند.