مقاله مقدار توجه به تربیت شهروندی در مولفه های جو، ساختار و ارتباط متقابل دانش آموز و معلم (مطالعه موردی: معلمان دوره متوسطه شهر همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: مقدار توجه به تربیت شهروندی در مولفه های جو، ساختار و ارتباط متقابل دانش آموز و معلم (مطالعه موردی: معلمان دوره متوسطه شهر همدان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربیت شهروندی
مقاله جو
مقاله ساختار
مقاله ارتباط متقابل
مقاله معلمان
مقاله دوره متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لیاقت دار محمد‌جواد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: ببری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، شناسایی مقدار توجه به تربیت شهروندی در مولفه های جو، ساختار و ارتباط متقابل دانش آموز و معلم دوره متوسطه استان همدان بود. جامعه شامل تمامی دبیران مدارس متوسطه شهر همدان بوده است و حجم نمونه محاسبه شده ۱۴۳ نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با گویه مرتبط با سه مولفه جو اجتماعی، ساختار سازمانی و تعامل معلم و دانش آموز که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت از کاملا نامطلوب تا کاملا مطلوب بوده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ۰٫۸۷۷ به دست آمد و روایی محتوایی و صوری آن به تایید ۵ نفر از متخصصان دانشگاهی رسید. برای تجزیه و تحلیل آماری از تکنیک های توصیفی و استنباطی آمار با بهره گیری از نرم افزار Spss18 استفاده گردید. نتایج نشان داد که مولفه های جو اجتماعی و ساختار سازمانی در سطح مطلوب و مولفه کنش متقابل معلم و دانش آموز در سطح متوسطاز نظر مقدار توجه به تربیت شهروندی قرار دارند. بدین ترتیب توصیه عمده این پژوهش، لزوم تقویت روابط متقابل معلم و دانش آموز بمنظور تحقق بهتر اهداف رفتار شهروندی است.