مقاله مقدار تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: مقدار تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان یادگیرنده
مقاله مدیران
مقاله دوره متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سینا حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مزینی مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی مقدار تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران آموزشگاه های مقطع متوسطه بود. این پژوهش بصورت توصیفی (پیمایشی) اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش را تمامی مدیران ناحیه یک شهر شیراز تشکیل داده اند. بدین منظور۱۲۰ نفر مدیر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که در این پژوهش جامعه آماری با نمونه آماری برابر هستند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه سازمان یادگیرنده تالیف مایل مارکورات و پرسش هایی که محقق به آن اضافه نمود یک پرسشنامه ۳۹ گویه ای ساخته شد که شامل ۵ بعد بینش مشترک، تفکر سیستمی، یادگیری تیمی، تسلط فردی، مدل های ذهنی می باشد که آلفای کرونباخ هر یک از این متغیرها به ترتیب عبارتند از: ۰٫۷۸، ۰٫۷۳، ۰٫۷۶، ۰٫۸۱، ۰٫۷۸ و آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ۰٫۷۸ بدست آمد. نتایج آماری نشان داد که ارزیابی ابعاد سازمان یادگیرنده (بینش مشترک، تفکر سیستمی، یادگیری تیمی، تسلط فردی، مدل های ذهنی) از دیدگاه مدیران آموزشگاه های متوسطه دارای ارزش و اهمیت بیش از متوسط بوده است. هم چنین ابعاد سازمان یادگیرنده در بین مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری را نشان داد.