سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حجی – استادیار
رامین شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مسئله مقدار سفارش اقتصادی تولید از قدیم مورد توجه پژوهشگران بوده است. در اغلب پژوهش های صورت گرفته فرض بر این می باشد که کیفیت تمامی قطعات تولیدی کامل و مناسب می باشد ولی در عمل ممکن است در نتیجه عوامل مختلف مثل کیفیت پایین تولید، مواد اولیه معیوب و… مقداری از قطعات با کیفیت نامرغوب تولید شوند. در سالهای اخیر مسئله مقدار سفارش اقتصادی با در نظر گرفتن دوباره کاری قطعات معیوب مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. در مطالعات صورت گرفته فرض شده است که تمامی قطعات پس از دوباره کاری به قطعه سالم تبدیل و هیچگونه ضایعاتی تولید نم یشود. در تحقیق حاضر تاثیر ضایعات در حین فرایند دوباره کاری با در نظر گرفتن زمان آماده سازی برای فرایند دوباره کاری در تعیین میزان بهینه انباشته مورد بررسی قرار گرفته و مقدار بهینه انباشته از طریق کمینه کردن هزینه های کل سیستم ارائه شده است.