سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود رحیمی – کرمانشاه، دانشگاه رازی، گروه مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات CFD
سیدرضا شعبانیان – کرمانشاه، دانشگاه رازی، گروه مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات CFD

چکیده:

دراین تحق یق افزایش انتقال حرارت و افت فشار در یک مبدل حرارتی هوا خنک آزمایشگاهی با استفاده ازدو نوع قطعه تعبیه شده در لوله(tube insert ) توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)مورد بررسی قرار گرفته است . درقسمت آزما یشگاهی از یک مبدل هوا خنک مجهز به دو فن استفاده شده است. در این تحقیق عملکرد دو نوع قطعه نوار پیچیده ساده و سوراخدار با هم و با حالت بدون قطعه مقایسه شده اند. در قسمت مدلسازی نظیر آزمایش ها دما ی خروجی از مبدل وافت فشار به ازا ی قطعه های تعبیه شده مختلف محاسبه شده است .. س یال مورد استفاده آب و محدوده عدد ر ینولدز مورد بررس ی از ۲۹۰۰ تا ۱۶۵۰۰ م ی باشد . نتایج آزمایشگاهی و محاسباتCFDنشان میدهد کهوجود قطعه تعبیه شده در لوله ها راندمان انتقال حرارت را افزایش داده وعملکرد حرارتی نوار پیچیده ساده بهتر از سوراخدار می باشد. همچنین افت فشار سوراخدار نسبت به ساده بیشتر می باشد.