سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هومن جواهری – کارشناسی ارشد مهندسی هستهای، گرایش چرخه سوخت، دانشگاه شهید بهشتی
خالد ظروفچی بنیس – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی سهند تبر

چکیده:

امروزه استفاده از مدلهای پخش آلودگی هوا در پیشبینی و تخمین میزان آلایندههای هوا جهت مدیریت منابع وتصمیمگیری در مورد استراتژیهای جلوگیری و کاهش آلودگی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در حقیقت مدلهایریاضی پخش آلودگی هوا را میتوان برای شرح و تفسیر دادههای تجربی، بررسی کیفیت هوا در زمان حال یا گذشته، پایش انتشارات تصادفی و ارزیابی خطرات منطقه، شناسایی منابع آلاینده، بررسی میزان آلایندگی یک منبع مشخص، کمک به مدیریت و طراحی منطقه استفاده کرد. دو مدلCALPUFF و AERMOD تنها مدلهای ارجح و پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست امریکاEPA) بوده و امروزه کاربرد وسیعی در مدلسازی پخش آلودگی هوا دارند و بهطور وسیعی توسط سازمانهای و ارگانهای زیستمحیطی و مدیریتی جهت بررسی و مدیریت منابع آلاینده و پیشبینی و تخمین میزان آلایندهها در مناطق مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. چون هدف نصب و راه اندازی این دو برنامه، حل مشکلات احتمالی در اجرای دو برنامه و سپس مقایسه خروجیهای آنها بود، در این تحقیق ابتدا ویژگیهای هر یک از دومدل CALPUFF و AERMODمورد بررسی قرار گرفته است و سپس با توجه به اینکه مدلCALPUFF برای بازههایبزرگ (بیشتر از ۵۰ کیلومتر) و مدلAERMOD برای بازههای کوچکتر پیشنهاد شدهاند، لذا برای مقایسه بهتر منطقهای ابعاد ۵۰ کیلومتر در شهر البانی، نیویورک ایالات متحده آمریکا و با فرض یک منبع نقطهای در مرکز آن جهت بررسی مقایسه نتایج حاصل از دو مدل در نظر گرفته شده است