سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه رازی
علی اکبر اختری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی پژوهشکده تحقیقات آب و فاضلاب

چکیده:

در این مقاله ابتدا معادلات حاکم با مدل عددی اجزاء محدود ، به روش ریلی ریتز با المان های سه گره ای گسسته سازی وماتریس سختتی جخزء و کل محاسبه می شود. مدل عددی با نتایج عددی دیگر محققین صحت سنجی شده و پس از اطمینان از کارایی درست مدل عددی اجزاء محدود، با۲۲ روش عددی صریح، از نظر سرعت و عمق در طول کانال، مقایسه میشود. از نتایج این تحقیق این است که مدل عددی اجزاء محدود نسبت بخه روشهای صریح مرتبه اول و دوم بهترین انطباق را با واقعیت امواج شکست سد دارد.