سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روفیا موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
رسول اصغری زکریا – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
صابر سیف امیری – عضوهیئت علمی مرکز ح تقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان
میرعلی سید معصومی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اردبیل

چکیده:

برای مقایسه ۳۰ ژنوتیپ مختلف کلزا در شرایط دیم، آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در شرایط آب وهوایی شهرستان گرمی (مغان) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. در این مقایسه ژنوتیپ ها، صفات مختلفی از جمله زمان عملکرد دانه شروع گلدهی، وزن دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف، ارتفاع بوته و تعداد شاخه های جانبی مورد مطالعه قرار گرفتند نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ ها از حیث تمامی صفات مورد مطالعه در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از مقایسات میانگین تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که رقم های شماره ۹ و ۶ (Kvintel و Lethbrge) زودگل ترین ارقام و ارقام شماره ۲۱ و ۱۳ و ۸ و ۲۲ ( Mayent و PP308-8 و Pard-1 و Eqlice ) دیرگل ترین ارقام بودند. بیشترین ارتفاع بوته و بالاترین وزن دانه در بوته مربوط به رقم شماره ۲۵ (Herald) بود. با توجه به نتایج حاصل رقم شماره ۲۲ (Eqlice) بالاترین میزان تعداد شاخه های جانبی را داشت. همچنین نتایج مقایسات میانگین انجام شده نشان داد که ا بلاترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط به ارقام ۳۰ و ۲۵ (Herald و Ebonit) با حدود ۱۴۱۰ کیلوگرم در هکتار بود.