سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش خیرالدین – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
محمد رضا دماوندیان – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکدهی علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و م
محمد حسن سرایلو – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکدهی تولیدات گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی
محسن یزدانیان – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکدهی تولیدات گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی

چکیده:

در این بررسی مقایسه کارایی فوم)مانع پلاستیکی آغشته به روغن و نوار مسی برای کنترل حلزون قهوه ای مرکبات caucasotachea lencoranea با طعمه های مسموم شیمیایی نویر متالدهید و فریکول فسفات آهن در باغات تجاری مرکأات شمال ایرا انجام شد. حلزو های روی درختا یک روز قبل از اعمال تیمار ها پاکسازی شدند. تعداد حلزو های روی درختا مرکأات به فاصله ی هر ۱۰روز یکأار پس از اعمال تیمار ها تا ۹الی ۱۰روز مانده به زما برداشت محصول شمارش شدند. آنالیز واریانس بین تیمار های ذکر شده در محل آزمایک اول نشان داد که تمامی تیمار ها با تیمار شاهد دارای اختلاف معنی دار در سطح p<0،۰۱ هستند. تیمار های روغن معدنی و نوار مسی با ۱۷/۲۷ و ۲۶/۶۶% تعداد حلزو در روی درخت به ترتیب کارایی بالاتری را نسأت به تیمار های متالدهید و فریکول با ۴۷/۳۹ و ۵۲/۲% تعداد حلزو در روی درخت نشا دادند. در آزمایک دوم میانگین تعداد حلزو های زنده در روی ۳۰۰ درخت تیمار شده با روغن معدنی و متالدهید و ۱۵۰ درخت به عنوا شاهد به ترتیب ۳/۰۵، ۹/۱۲،۱۵/۵۱ حلزو به ازای هر درخت بوده و تیمار ها دارای اختلاف معنی دار در سطح p<0،۰۱ بودند. میزا کارایی کنترلی فوم و متالدهید بعد از ۶۰ روز از اعمال تیمار ها به ترتیب ۸۰/۳۴ و ۴۱/۲ بود.