سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احترام عباس زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
حسین مهدی زاده – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
همایون مرادنژادی – استاد یار دانشگاه ایلام

چکیده:

آموزش ترکیبی با توجه به تلفیق آموزش سنتی و الکترونیکی با همدیگر در آینده شیؤه غالب بر تمام روش های آموزشی خواهد بود. این مقاله بخشی از یک پژوهش است که با هدف مقایسه تأثیر دو روش ترکیبی و رایج بر میزان یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان سال سوم راهنمایی طراحی و اجرا گردید را ارائه م یکند. قبل از آغاز آموزش از دانش آموزان دو گروه پس آزمون بعمل آمد که میزان دانش پیشین دانش آموزان در خصوص درس علوم تجربی سنجیده شد، آنگاه دانش آموزان گروه آموزش ترکیبی طی ۴ جلسه ساعت رسمی کلاس با استفاده از چند رسانه ای دیجیتال(سی دی ) با توضیح معلم وگروه رایج طی ۴ جلسه ساعت رسمی کلاس با استفاده از روش توضیح معلم، بحث و پرسش و پاسخ در کلاس درس بخشهای از کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی را فرا گرفتند. پس از پایان آموزش مجدداً از دانش آموزان دو گروه آزمون بعمل آمد. نتایج آزمون t نشان می دهد که دانش آموزانی که با روش آموزشی ترکیبی آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزان روش آموزشی رایج از میانگین نمره بیشتری برخوردار بودند. تحلیل جداگانه برای دانش آموزان دختر و پسر نشان می دهد که آموزش ترکیبی برای دانش آموزان دختر همانند روش آموزشی رایج عمل کرده است. بر اساس این نتایج پیشنهاد می گردد که امکان استفاده از روش های آموزشی ترکیبی به دبیران آموزش و پرورش داده شود و روشهای صحیح و مؤثر مبتنی بر آموزش ترکیبی شناسایی و معرفی گردند. همچنین پیشنهاد می گردد که دانش آموزان دختر تحت آموزش کامپیوتر و اینترنت قرار گرفته تا بتواند از مزایای آموزش ترکیبی بهره مند شوند.