سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نرگس بنائیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تهران
مرتضی زنگنه – دانشجوی دکتری مکانیزاسیونکشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به نقش بسیار مهم مکانیزاسیون کشاورزی به عنوان عاملمحرک اصلی توسعه ی کشاورزی مطالعه ی وضعیت آن در تولید محصولات مختلف اهمیت فوق العاده ای دارد هدف این مطالعه تعیین الگوی موجوددر بخش مکانیزاسیون تولید محصول پنبه ی دیم و آبی بودها ست به این منظور از داده های مکانیزاسیون پنبه مربوط به ۷ سال استفاده شد نتایج حاکی از آن است که شرایط مطلوب نیست با توجه به ضعف صنعت نساجی کشت وکار این محصول با افول مواجه است ومکانیزاسیون آن نیز این شرایط بی تاثیر نبوده است به غیر ازم رحله ی آماده سازی زمین سایر عملیات کشاورزی بصورت نیمه مکانیزه و یا سنتی انجا م م یشود دراین میان عملیات برداشت بدترینوضع ممکن را دارد مقایسه ی مکانیزاسیون کشت دیم و ابی این محصول نشان میدهد که برتری مکانیزاسیون پنبه ای فقط در مرحله ی آماده سازی زمین بر دیم وجوددارد و در بقیه مراحل پنبه ی دیماز وضعیت بهتری برخوردار است.