سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی حسنوندعموزاده – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
مسعود حسنوندعموزاده – دستیارتخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
معصومه حسنوندعموزاده – دانشجوی کارشناسی روانشناسی
یحیی گراوند – کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه نشانگان سلامت عمومی بیماران مبتلا به درد مزمن پشت و افراد عادی بود بدین منظور ۲۸۰زن ۱۵۰زن مبتلا به درد مزمن پشت و ۱۳۰زن سالم میانگین سنی ۳۰/۷۴ انحراف استاندارد ۱۰/۴۶ بصورت دردسترس انتخاب شدند شرکت کنندگان مقیاس شدت درد و پرسشنامه ۲۸سوالی سلامت عمومی را تکمیل نمودند نتایج نشان داد که بین گروه های مبتلا به درصد مزمن پشت و گروه سالم درمیزان نشانه های جسمی اضطراب بدکارکردی اجتماعی و افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد ۰/۰۱ P<